גיליון 03

"מדינה של צדק ורווחה מול רווח וצדקה" ערך הנתינה בתרבות ישראל – בחינה ביקורתית

שיתוף ושליחה

מעובד מתוך מערך שיעור של נבחר"ת שכתב יאיר אלברטון

 

מטרות:

              ×  להמשיג לתלמידים את ערך הנתינה וביטוייו

              ×  לעמת את התלמידים עם דרכים שונות ומנוגדות של ערך הנתינה – נתינה של עשיר לעני, כאשר שניהם נשארים במעמדם לעומת נתינה השואפת לצמצם את הפער בין עני לעשיר.

חומרי עזר:

בלונים מנופחים, שמונה מעלות צדקה של הרמב"ם (מצורף)

מהלך:

שלב א' – משחק בלונים

על הרצפה בלונים כמספר המשתתפים פחות או יותר. מי שמצליח להרים את כל הבלונים מקבל פרס. התנאי: שאף אחד מהם לא יושאר על הרצפה. כדי לבצע את המשימה חייבים כל המשתתפים להחזיק את הבלונים ביחד. כשהמשתתפים שמחזיקים את כל הבלונים יחד יש לדרוש גם להתחבק כתנאי לקבלת הפרס.

דיון:

האם התקשו לבצע את המשימה? מדוע?

עד כמה מדמה המשחק את החיים? את החיים המצויים או הרצויים

אחד נגד השני אי אפשר, ביחד אפשר להשיג פרס אבל עדיין הבלונים מונעים מלהתחבק, כלומר להגיע למגע אנושי אמיתי. האם  זהו מחיר הכרחי?

(ניתן לשלב בדיון את ארבע מידות באדם/ המלך קציא)

שלב ב' – שמונה מעלות הצדקה של הרמב"ם

כל זוג משתתפים מקבל את שמונה מעלות הצדקה של הרמב"ם בתפזורת. עליהם לסדר את מעלות הצדקה לפי הסדר הנראה להם מהמעלה הגבוהה ביותר (המועדפת מבחינה ערכית) למעלה הנמוכה ביותר (הנתינה הפחות רצויה).

 

דיון:

מה המשמעות לאנונימיות של הנתינה והקבלה?

מה המקום של מתן כלים לנצרך במקום אמצעי קיום בסיסיים (מזון לדוגמא)?

מה משמעותה של הכמות – האם יש מינימום מסוים?

עד כמה נתינה בעצב היא נתינה?

האם נתינה לאחר שהנזקק מבקש פחותה? מה הדרכים של הנזקק לבקש? האם יש דרך של הנותן לאתר את צרכי הנזקק ?

מה הקשר בין מידות אלה למשחק הבלונים.

שמונה מעלות הצדקה של הרמב"ם

לתת בעצב

לתת בשמחה, אבל פחות ממה שהעני צריך

לתת אחרי שהעני ביקש

לתת לעני לפני שביקש

לתת כך שהעני לא יודע ממי קיבל (והנותן יודע למי נתן)

לתת כך שהעני יודע מי נתן לו (והנותן לא יודע למי נתן)

לתת כך שהנותן לא יודע למי נתן והעני לא יודע ממי קיבל

לתת לעני עבודה או לעשות עמו שותפות בעסק

שיתוף ושליחה