גיליון 02

מה עושים עכשיו? הצעת פעילות למורים ומחנכים

שיתוף ושליחה

אנחנו מציעים להתמודד עם שני מאמרים שמופיעים בגיליון זה ומציגים עמדות מנוגדות.

 אפשר לבקש מהמשתתפים לקרוא את שני המאמרים בשלמותם או להסתפק בשני היגדים המוצעים כאן:

"שמאל שמנסה להתחדש ולהיות כוח משמעותי בחברה ובמדינה אינו יכול להיות שמאל חברתי במובן המצומצם של המושג, ולהתמקד רק במאבק על תוספות מתוך הקופה הציבורית עבור קבוצות מקופחות. שמאל של ממש צריך להיות מסוגל ליטול אחריות על גורל כלל החברה ועל המדינה. לשם כך עליו לפתח תפיסה כוללת."

אורי יזהר, פתיחה לשמאל

"על התנועות האקטואליות לחפש את המשענת לחזונן באוכלוסיות אחרות המתאפיינות במקומן הנמוך בהיררכיה החברתית-תרבותית  (נשים, מיעוטים אתניים וכו')… תהליכי הפוליטיזציה של אוכלוסיות השוליים, בניגוד לאלו של מעמד הפועלים, אינם יכולים להיפתח מנקודת מוצא של חתירה לשינוי טוטאלי של המערכת, אלא רק לתיקון עיוותים הנוגעים ישירות אליהן."

אבנר כהן, תנועות ללא מיתוס

שני הכותבים מציגים גישות שונות לגבי תפקידו של שמאל חברתי בימינו. יזהר מציב יעד של התלכדות לשם לקיחת אחריות והשפעה כוללת בעוד כהן מחזק דווקא פעולה קונקרטית וממוקדת, בלתי מלוכדת שהיא בעיקרה תכלית לכשעצמה.

הגישות הללו מציפות למעשה ויכוח אודות השאלה כיצד מקדמים שינוי חברתי.

דיון ראשוני יכול להתנהל על בסיס שתי העמדות, כפי שהן באות לידי ביטוי בהיגדים. אפשר להרחיב את הדיון באמצעות פעילויות המוצעות כאן:

            –      לחלק את הכיתה/ קבוצה לשתי קבוצות. כל קבוצה תתבקש להכין טיעונים בעד אחת הגישות. לצורך כך תקבל כל קבוצה חומרים מתאימים (אם מדובר בשיעור היסטוריה אפשר להתייחס למהפכה צרפתית, למהפכה פמיניסטית, למרטין לותר קינג. בשיעור אזרחות אפשר להתייחס למפלגות מיגזריות בישראל או לעמותות חברתיות).

בשלב הבא תקבל כל קבוצה עיתון יומי (כדאי להשתמש העיתון של יום הפעילות) ותנסה לאתר חיזוקים לגישה אותה היא מייצגת מתוך העיתון.

נציגי הקבוצות יעלו להציג את טיעוניהם. לאחר כל שני דוברים תינתן אפשרות למי שהשתכנע מעמדת הקבוצה השניה לעבור אליה.

            –    להקרין את הסרט: "הכל מתחיל היום".

הסרט עוסק במנהל של מוסד חינוכי ובתגובותיו למצוקה ולעוני בהם הוא נתקל  ולחוסר העונים של המערכת הציבורית אל מול אותה מצוקה.

להפסיק את הסרט באמצע ההקרנה. (לפני שהמנהל בוחר בדרך הפעולה שבה מסתיים הסרט). ולקיים דיון בהסתמך על שני היגדים אודות דרכי הפעולה האפשריות של אותו מנהל.

            –    לבחור ביחד עם משתתפים סוגיה בבית הספר או בקהילה אותה היו רוצים לשנות. (לדוגמה: שיפור החזות החיצונית של בית הספר). לחלק את הכיתה/קבוצה לשתי קבוצות. כל קבוצה תקבל את אחד ההיגדים ותציע הצעה קונקרטית לפעילות שנשענת על הגישה המוצגת בהיגד. ההצעה צריכה להיות מעשית ולחולל את השינוי המקווה. ( קבוצת יזהר: גיוס תמיכה משאר הכיתות, הובלת תהליך במועצת תלמידים, שיחה עם המנהל או ההנהלה, הפגנות וכו'. קבוצת כהן: הכיתה תיקח אחריות על שטח ספציפי בביה"ס ופשוט תתחיל לטפל בו – לנקות, לצבוע, לפתח וכו').

לערוך דיון על שתי ההצעות ועל התועלות והמחירים שלהן.

כדאי להמשיך מהשלב התיאורטי לביצוע, כלומר להחליט על דרך הפעולה הרצויה ו…לפעול.

שיתוף ושליחה